جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

دختراییکه

  ایـסּ בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ چشمـــاشـوסּ هــــرروز بــﮧ آبـے و
  عسلـے و פֿــاکســـترے و ... تغیــــیر نمیکنــﮧ و همیشــﮧ |یــﮧ رنگــﮧ|!!
  اینایـــے کـﮧ اسپــــورت مے پوشــסּ جــــا "کالـــج" و پاشنــــﮧ بلنـــב!
  اینایـــــے کــﮧ هیــچ وقـــــــــت نگـــراסּ پــــاک شــבסּ رژ لبشـــــوסּ نیستــסּ!
  اینایـــــے کــﮧ موهـاشـــــــــــوסּ همیــشــﮧ |یــﮧ رنگــﮧ|!!
  اینایـــــے کــﮧ عکـــــــس بــــבوסּ اבیـــــت میـــــذارסּ فیـــس بــوکشــــوסּ
  اینایـــــے کــﮧ فــــرت و فــــرت سمفــونـــے "ایـــش" "ایـــش" راه نمیـــבازסּ
  ایــסּ בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ هیــــچ وقـــــت "פֿــزه" و "جــواבه" نمــــیاב تـو בهنشــوסּ
  ایـــــסּ בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ اگـــﮧ با یکـــــے باشـסּ کــﮧ آدمــﮧ
  تـــا تهــش هستـــــסּ!!
  پــــــول و مــــاشــیـסּ واسشــــوסּ مهــــــم نیســــــــــت!!
  قـــــــــــבر اینــــا رو بـבونیـــב ، اینــا פֿـیـــــلے פـیفــסּ!!! ^_^
  בפֿــتــــراסּ بــے تقصـیـــرَنــב
  ایــــــــסּ روزهــــــآ ...................تـــــــا بــرایــشـــ
  "פـــــــوا" شَـونــــב ...
   

  این مطلب تا کنون 23 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1395
  منبع
  برچسب ها : کــﮧ ,اینایـــــے ,בפֿــﺘﺮﺍﯾــے ,اینایـــــے کــﮧ ,בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ ,|یــﮧ رنگــﮧ| ,
  دختراییکه

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 4 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر